Chen Kaiguo a Zheng Shunchao
Otevření Dračí brány
Jak se člověk stane moderním taoistickým čarodějem

1. vyd. 2016, ISBN 978-80-7436-063-3, Brož., 342 str.

doporučená cena: 378 Kč
naše cena
: 302
ušetříte: 76
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Úvodní slovo Thomase Clearyho | Ukázková miniknížka v pdf

Úvodní slovo Thomase Clearyho

Tato kniha je překladem autorizovaného životopisu Wang Li-pchinga (angl. transkripce Wang Liping), žijícího taoistického mistra, který napsali dva jeho dlouhodobí žáci. Wang Li-pching je Předavatelem 18. generace taoistické větve zvané Long-men neboli Dračí brána, jejíž spirituální posloupnost trvá již více než osm set let. Když byl Wang Li-pching ještě dítě, vybrali si ho ke speciálnímu výcviku jako Předavatele tři staří taoističtí mistři z Dračí brány.

Praxi výchovy a vzdělávání speciálně vybraných jednotlivců jako držitelů a Předavatelů ezoterního učení zachovávají tibetští buddhisté a khajaganští súfijové stejně jako i taoisté přináležející k Dračí bráně.

Poté, co mistři z Dračí brány nalezli Wang Li-pchinga, vzdělávali ho a cvičili v taoistických praktikách po dobu patnácti let. Nyní je sám učitelem. V této knize je vylíčen příběh jeho mládí a ezoterního výcviku vycházející z jeho vlastních vzpomínek.

Dračí brána patří k vlivné taoistické škole taoismu Úplné reality, která do komplexní nové formy taoismu začlenila i buddhismus a konfucianismus. Taoismus Úplné reality se během středověku nakonec rozšířil po celé Číně a existuje až dosud. V uplynulých deseti letech bylo do angličtiny přeloženo množství klasických a dalších textů této školy.

Taoismus Úplné reality se obecně dělí na dvě tradice, jižní a severní. O něco starší jižní tradice má své kořeny v práci Čang Po-tuana (983–1082), jehož mistrovské dílo Porozumění realitě (Chang Po-tuan. Understanding Reality. University of Hawaii Press, 1987) se považuje za jednu z klasických prací v oblasti taoistické spirituální alchymie a studují ho rovněž taoisté severní tradice. Další práce o spirituální alchymii od téhož mistra, Pojednání o zlatém elixíru o čtyřech stech znacích (Four Hundred Character Treatise on the Gold Elixir, česky: Tajemství zlatého elixíru. Malvern, 2006), se rovněž těší širokému uznání a studují ji taoisté jižní i severní školy.

Severní tradice taoismu Úplné reality vychází z díla Wang Čchung-janga (Wang Čche, 1113–1171), jmenovitě z jeho Patnácti pokynů ke stanovení učení (Fifteen Statements on the Establishment of a Teaching). Má se za to, že Wang studoval u Lü Tung-pina, velkého mistra známého jako Předchůdce Lü. Tento Předchůdce Lü je spojován se spojením buddhismu a konfucianismu se starým taoismem, jehož výsledkem byl zárodek nové duchovní alchymie taoismu Úplné reality. Panuje názor, že Wang Čchung-jang studoval rovněž u Lüova učitele. Později sám učil mnoho slavných postav v taoistické tradici.

Anglické verze textů, které napsali Předchůdce Lü, Wang Čchung-jang, Čang Po-tuan a další adepti taoismu Úplné reality a které byly napsány o nich, lze nalézt v dílech Understanding Reality (Porozumění realitě), The Inner Teachings of Taoism (Vnitřní taoistické nauky; orig.: Chang Po-tuan. Shambhala, 2001), Vitality, Energy, and Spirit (Vitalita, energie a duch, orig. Thomas Cleary. Shambhala, 2009), The Spirit of the Tao (Duch taa; orig. Thomas Cleary. Shambhala, 2008), Immortal Sisters (Nesmrtelné sestry; orig. Thomas Cleary. North Atlantic Book, 1996), The Book of Balance and Harmony (Kniha o rovnováze a harmonii, orig. Thomas Cleary. Shambhala, 2003) a The Secret of the Golden Flower (orig. Richard Wilhelm. Mariner Books, 1962; česky: Tajemství zlatého květu. Vyšehrad, 1997).

Taoistický směr Dračí brána, jehož je Wang Li-pching dědicem, byl odnoží severní tradice školy Úplné reality. Její duchovní počátek je spojován s mistrem Čchang-čchunem žijícím ve 13. století, který byl jedním z vynikajících žáků Wang Čchung-janga. Čchang-čchun, Mistr věčného jara, byl jedním z význačných mudrců, kteří radili Čingischánovi, aby ušetřil starobylou čínskou civilizaci po jejím dobytí Mongoly před více než osmi sty lety. Čingischán pověřil Čchang-čchuna funkcí dohližitele na náboženství v Číně, a Dračí brána tak sehrála rozhodující roli při zachování čínské kultury.

Taoisté připisují Čchang-čchunovi hlavní část díla Putování na západ (v angl. překladu Journey to the West. Foreign Language Press, 2000), což je symbolický cestopis shrnující taoistické, buddhistické a konfuciánské učení. Putování na západ bylo popularizováno jako divadelní hra za dynastie Jüan (1277–1367) a později zpracováno za mingské dynastie (1368–1644) do jednoho z nejznámějších a nejoblíbenějších románů v čínské literatuře. Poznámky k duchovnímu významu obsaženému v Putování na západ, jež napsal mistr 11. generace Dračí brány Liou I-ming, se nacházejí v anglickém překladu v knize Vitality, Energy, and Spirit.

Jako člověk, který zažil neklidné období Velké kulturní revoluce, má Wang Li-pching reputaci mistra, jenž se vyznačuje velice neobvyklou škálou znalostí a schopností. Jako speciálně vycvičený Předavatel pokračuje v tradici Dračí brány a udržuje a aktualizuje taoistické vědění. Vedle vyučování, léčení a práce na znovuuspořádání Taoistického kánonu slouží rovněž jako poradce mnoha výborů věnujících se výzkumu na poli čínské medicíny, stravy a dalších prvků čínské kulturní tradice vycházejících z taoismu. Je rovněž manželem a otcem.

Během staletí se pro taoisty stalo zvykem vypracovat a používat různé vzdělávací struktury v souladu s původními principy flexibility, jak o nich hovoří Lao-c’ neboli Tao-te-ťing. Pro účely moderního plánu učení Dračí brány předkládá mistr Wang Li-pching nový filosofický rámec, o němž hovoří jako o trojitém světě.

První úroveň trojitého světa sestává ze tří oblastí neboli říší: z lidí, událostí a věcí. To je úroveň zkušeností, která má formu i substanci a která je dostupná běžným lidským smyslům a vědeckým nástrojům, které byly vynalezeny k rozšíření rozsahu těchto smyslů.

Prostřední úroveň trojitého světa se skládá ze tří oblastí: nebe, země a lidstva. Tato zkušenostní úroveň zahrnuje to, co má formu, ale nikoli substanci, a má substanci, ale nikoli formu. To je již mimo dosah běžného chápání. To, co má formu, ale nikoli substanci, je jako sny; to, co má substanci, ale ne formu, se nazývá vitalita, energie a duch.

Nejvyšší úroveň trojitého světa sestává ze tří oblastí, jež představuje vesmír, čas a prostor. Tyto pojmy, tak jak jsou užívány zde v taoistickém kontextu, nemají přesně tentýž význam, jak se obvykle chápe. Vzhledem k tomu, že je to oblast, jež nemá ani formu, ani substanci, jsou horní tři říše, tak jak je zná taoistická praxe, ještě rozsáhlejší a bohatší než to, co se běžně zakouší prostřednictvím smyslů jako vesmír, čas a prostor. Je to oblast taa.

Stejně jako to platí u všech funkčních taoistických rámců, ani tento filosofický systém neexistuje kvůli doktrinářskému podmiňování nebo abstraktní konceptualizaci, nýbrž je vytvořen jako pomocný prostředek strukturování poznání, praxe a zkušeností. Speciální kultivace schopností je nutná i k tomu, aby bylo možné vnímat, co se nachází mimo běžné chápání; takže k orientaci je třeba určité nápovědy toho, co nelze přesně popsat.

Jak v této knize uvidíte, při líčení mimořádných událostí v průběhu výcviku mistra Wang Li-pchinga odpovídají každé úrovni systému určitá taoistická cvičení, úrovně vnímání a způsoby sebekultivace. Tento systém tak vyvádí mysl z oblasti známého a přivádí ji do oblasti neznámého tak, že se rozvíjejí a zjemňují schopnosti, které v nekultivovaném stavu obvykle zůstávají jen jako latentní.

Tato kniha ilustruje možnosti taoismu naznačené v klasických textech prostřednictvím pozoruhodného příběhu moderního čaroděje příslušejícího k tradici. Zároveň v knize najdeme popis podmínek v Číně v minulosti i současnosti, mimořádných osobností nedávné minulosti, principů a praktik taoistických nesmrtelných, původu učení Dračí brány a nových vizí týkajících se lidského potenciálu a možností v budoucnu.