Nyanatiloka Thera
Buddhistický slovník

1. vyd. 2009, ISBN 978-80-86685-89-2, Váz., 256 str.

doporučená cena: 258 Kč
naše cena
: 181
ušetříte: 77
SLEVA: 30 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi | Z předmluvy k prvnímu anglickému vydání | Předmluva k českému vydání | Ukázky: ánápána-sati (ānāpāna-sati) | anattá (anattā) | aničča (anicca) | avihimsá (avihisā) | avidždžá (avijjā) | bdělá pozornost

Předmluva k českému vydání

Nyanatilokův Buddhistický slovník patří již po několik desetiletí k nejpopulárnějším učebnicím buddhismu na Západě a je velmi oblíbený i v asijských théravádových zemích, především na Srí Lance, kde ctihodný Nyanatiloka žil. Když jsem se před lety seznamoval s Buddhovým učením, marně jsem se pokoušel sehnat tuto knihu v češtině a vůbec mě tehdy nenapadlo, že její první český překlad vznikne až o sedm let později tímto způsobem.

Českým čtenářům a čtenářkám se nyní dostává do rukou velmi přehledný a ucelený soubor základních buddhistických pojmů a nauk, který přispěje, jak doufáme, k lepšímu porozumění původnímu Buddhovu učení, jakož i k osvojení si odborných pálijských výrazů a jejich českých ekvivalentů.

Český překlad vychází primárně ze čtvrtého anglického vydání (BPS, Kandy 2004), přičemž jsme přihlíželi i k německé verzi (čtvrté vydání, Verlag Christiani, Kostnice 1989), kterou psal autor ve své mateřštině. Slovník je hojně prokládán přeloženými citacemi z původních pálijských textů (ze Sutta-pitaky, Abhidhamma-pitaky, Visuddhi-maggy aj.), u nichž jsme ve většině případů ověřovali, zda český překlad odpovídá původnímu pálijskému znění a významu. Je třeba podotknout, že ne všechny citace, které ctihodný autor uvádí, odpovídají doslova pálijské předloze. Někdy se jedná o shrnutí širšího textu a jindy byl anglický překlad spojen s určitou významovou interpretací, což jsme v českém překladu respektovali. V minimálním počtu případů jsme považovali za vhodné doplnit pod textem poznámku překladatele.

Oproti původní anglické a německé verzi jsme použili pro pálijské výrazy českou transkripci, přičemž mezinárodní transliterace je uváděna ve slovníkové formě v závorkách za jednotlivými hesly; například džhána (jhāna). Složené pálijské výrazy jsou v české transkripci většinou rozděleny pomlčkami kvůli přehlednosti a lepšímu zapamatování, podobně jako je tomu často i v anglické a německé verzi (například suňňatá-vimokkha). Pálijské termíny, kterým ve slovníku náleží samostatné vysvětlení, jsou v textu označeny šipkou.

Při volbě českých ekvivalentů pro odborné pálijské výrazy jsme brali v potaz několik věcí: Nyanatilokův anglický či německý překlad pálijského pojmu, význam pálijského slova v kontextu Buddhovy nauky a původních textů, existující české překlady a také další anglické překlady uváděné ve významných slovnících (Rhys Davis, Buddhadatta, Ñānamoli, R. C. Childers). V některých případech uvádíme v českém překladu dva či více vhodných českých ekvivalentů, čímž je dokreslen význam původního pálijského slova, jehož významové odstíny často závisejí na konkrétním kontextu. Nedomníváme se, že pro všechna pálijská slova existuje pouze jeden vhodný český překlad. Příkladem může být pálijský pojem sati, který je českými autory dodnes překládán mnoha různými způsoby, přičemž pro některé autory nejsou určité způsoby překladu akceptovatelné. Abychom tyto obtíže překročili, rozhodli jsme se uvádět v textu původní pálijský pojem sati, čímž chceme přispět k jeho žádoucímu zdomácnění. U samotného hesla "sati" pak přidáváme v poznámce podrobný komentář. Ačkoli má tato česká verze Buddhistického slovníku přispět k ustavení a sjednocení odborné české terminologie, nechceme si dělat nároky na výlučnost našeho překladu a uvědomujeme si, že jiní autoři mohou v některých případech preferovat při překladu jiný český výraz. Přimlouváme se nicméně, aby tak učinili po důkladném uvážení, které bylo vlastní i naší práci.

U jednotlivých hesel jsme zachovali odkazy na anglickou buddhistickou literaturu, která nebyla ve většině případů dosud přeložena do češtiny. Vlastní seznam relevantní literatury v češtině uvádíme na konci knihy.

Na tomto místě bych rád poděkoval svým spolupracovníkům Dr. Jiřímu Holbovi a Michalovi Horákovi za pečlivé provedení odborných korektur a za jejich návrhy a připomínky, které se výrazně promítly do výsledné podoby české verze slovníku. Velké poděkování patří rovněž bhikkhu Gavésakovi a Štěpánovi Chromovskému, kteří se mému překladu velmi pečlivě věnovali a poskytli mi mnoho cenných rad a doporučení. Můj dík patří také Ondřejovi Skálovi, Dr. Veronice Nevolové, Danielovi Kauckému a všem dalším buddhistickým přátelům, s nimiž jsem mohl konzultovat překlady jednotlivých hesel s ohledem na jejich použití v meditační praxi apod. Buddhist Publication Society jsem vděčný za bezplatné poskytnutí autorských práv pro účely českého vydání.

Zvláštní poděkování patří panu Antonínu Koláčkovi, díky jehož štědré podpoře mohl tento překlad vzniknout.

Jan Honzík
Praha, 21. srpna 2007