Carol Schaefer
Pro příštích sedm generací
Rada starých moudrých žen představuje svou vizi budoucnosti Země

1. vyd. 2007, ISBN 978-80-86685-74-8, Váz., 224 str.

doporučená cena: 268 Kč
naše cena
: 214
ušetříte: 54

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | O autorce | Obsah knihy | Předmluva | Prohlášení rady třinácti domorodých Babiček | Úvod | Flordemayo | Cering Dolma Gjaltong | Julieta Casimiro | Ženská moudrost | Příběh ze zákulisí Prvního shromáždění Rady Babiček | Petr Třešňák: Čas babiček

Předmluva

Silou neoddělitelně spjatou s domorodou kulturou, silou prapůvodní esence našeho dnešního života, je slovo předávané z generace na generaci, ukryté ve stromech, snech a našich předcích. Lidský vztah je hodnota, z níž vychází tradice zachovaná v ústní podobě, poselství, které se dědí z generace na generaci. Moudrost obsažená v příbězích a radách předávaná mezi lidmi ve vzájemných vztazích a během společného zpěvu a tance upevňuje a posiluje společenství stejně tak jako slova Nokomisinag, Babiček.

Po mnoho let byla jejich slova utajována. Měla jsem několik příležitostí naslouchat těmto ženám, a některé z nich jsem dokonce mohla spatřit v prostředí, z nějž vzešly, a to během svých cest do domorodých komunit. Sama rozumím jen málo věcem, ale vím, že jejich slova mají nesmírnou sílu, která mne jako duchovní bytost spojuje s širší skutečností, v níž mám své historické místo. Rovněž mi říkají, že žiji současně ve dvou světech: hmotném a duchovním. Síla těchto učení tkví v rozpomenutí se a obnově vzájemných vztahů, abychom mohli lépe pečovat o své blízké, ať už mají nohy, křídla, ploutve, kořeny nebo tlapky.

Průmyslová společnost lidskou vzájemnost přerušila. To má svou historickou příčinu. Dříve moudrost zapisovali pouze povolaní a dostala se toliko ke sluchu a zraku privilegovaných osob, které uměly číst, což je opravňovalo přijímat tyto společné dary, jež měly podpořit sounáležitost ve skupině. Výroky Rady starších se málokdy dostaly mezi obyčejný lid, jenž namísto úlohy spolutvůrce zastával roli objeku. Povolanými se zpravidla stali ti, kteří studovali západní nauky, vědeckou logiku a křesťansko-židovskou teologii. Zdá se, že o co více se slova zapisují, o to menší význam v nich přetrvá. Vždyť ta slova utvořila dnešní společnost, která směřuje ke své vlastní záhubě.

Vstoupili jsme do nového tisíciletí. Většina bizonů byla vybita, spousta našich předků zemřela mečem nebo na neštovice, přenášené v pokrývkách, voda byla otrávena a světové podnebí se vychýlilo z rovnováhy. Západní věda má k dispozici jen málo nástrojů určených k odvrácení katastrofy, která se zdá být nevyhnutelnou. Zaměření na jednoletý finanční rozpočet není pouze známkou krátkozrakého uvažování, nýbrž postrádá soulad s přírodním světem a historií. Jistě, můžeme přijmout dogma, že jsme podřízeni toliko zákonům vytvořeným člověkem, že máme právo obchodovat s emisními limity a v rámci rozvoje vydláždit poslední kus louky. Nakonec však budeme všichni pít tutéž vodu a dýchat tentýž vzduch.

Uvnitř studnice vědomostí zachycených v této knize se skrývá cesta k udržitelnosti, kterou mí lidé nazývají minobimaatisiiwin, čili dobrý život. Jeho učení nám připomíná, jak důležité je sdílet život se svými blízkými, jak důležitá je vděčnost a poznávání sebe sama a svého jednání. A jak ničivá je touha ovlivňovat chování svých bližních podle vzoru dnešního nakládání s přírodními zdroji. V posledních několika staletích nevyhynula většina rostlinných ani živočišných druhů sama od sebe, naopak, jejich neustále se zrychlující tempo vymírání jsme spustili my sami svýma vlastníma rukama na základě svého vlastního přesvědčení.

Ve větách, které nám předávají Babičky, nalézáme slova skutečně povolaná. Neexistuje způsob, jímž lze nahradit mezi generacemi předávané a ověřené vědění, jak žít udržitelný život, jak upevňovat vztahy. Zautomatizovaná metodika vědeckého paradigmatu nám neukáže cestu, jak kráčet dnešní náročnou dobou.

Babičky nám svou moudrostí předávají požehnání a my jim za jejich slova děkujeme. Řada nauk předkládaných v této knize vychází z rozličných životních cest, odlišných domorodých kultur a nabízí úžasnou paletu vědomostí. Kolektivní síla hlasu a ducha Rady je hluboce působivá. Miigwech Nokomisinag, miigwech. (Díky Vám, Babičky, díky.)

Winona LaDuke

Hodnocení knihy

ohodnoťte knihu  

Moudrost v knize a všech těch ženách ... děkuju převelice.
Domorodé Babičky a Jyoti v Praze
 
Tisková zpráva
 
k české premiéře filmu Pro příštích 7 generací a přednášce čtyř domorodých žen z Mezinárodní Rady Babiček.
 
Promítání filmu a přednáška se konala v sobotu 31. července 2010 v 18.30 h v Betlémské kapli, Betlémské náměstí 255/4, Praha 1.
 
Domorodé Babičky
přivezly do Prahy své poselství
 
Zajímá vás odkaz domorodých kultur Severní a Jižní Ameriky, Asie nebo Afriky? Máte pocit, že tradice původních národů se svým důrazem na harmonii a provázanost člověka s přírodou mají co říct k dnešním globálním výzvám? Oslovuje vás spiritualita přírodních národů? Vnímáte důležitost hlasu žen pro rovnováhu současného světa? Pak právě vás bude zajímat dokumentární film Pro příštích 7 generací a vzácná návštěva domorodých babiček z různých zemí, které se daly dohromady, aby pomohly změnit svět k lepšímu.
 
O setkání starých moudrých žen z různých tradic mluví mnoho dávných proroctví. Třináct Babiček, které se poprvé sešly na podzim roku 2004 na posvátné půdě amerického národa Irokézů, pochází z tak rozdílných končin, jako jsou Aljaška, africký Gabun, Tibet, Nepál nebo brazilský amazonský prales. Většina z nich ale chvíli, která se naplnila před šesti lety, viděla už mnohem dříve ve svých vizích a snech. Vize vedla také americkou terapeutku a duchovní učitelku Jyoti (Jeanne Prevatt), když se jí zjevil úkol shromáždit staré ženy v jednom kruhu.
 
Třináct žen, které její pozvání přijaly, pocházejí sice z různých tradic, ale mnohé je spojuje. Jsou váženými autoritami svých komunit, působí jako duchovní vůdkyně a strážkyně posvátných rituálů, vědmy a léčitelky, po svých předcích zdědily tajemství přírodní medicíny a znalost posvátných rostlin. Všechny jsou hluboce věřícími ženami, které považují modlitbu za základní způsob, jak se vztahovat ke světu a proměňovat jej k lepšímu.
 
A všechny spojuje také starost o osud Matky Země a současné civilizace. Moderní člověk se oddělil od svých kořenů a zapomněl na důležitost respektu a vzájemnosti ve vztahu k přírodě a zázraku stvoření. Když během pracovního setkání v Oregonu třináct žen poprvé společně usedlo v kruhu, všechny prohlašovaly, že současnou dobu považují za kritický mezník moderní civilizace, chvíli, kdy jsou vážně ohroženy samotné základy života na Zemi, ale zároveň máme jedinečnou možnost ke změně. Právě moudrost přírodních národů, které na důležitost vzájemnosti nikdy nezapomněly, může být cenou inspirací pro tuto cestu a překonání ekologické a duchovní krize.
 
Mise Babiček
 
Během prvního setkání se Babičky shodly na tom, že chtějí vytvořit formální organizaci a pravidelně dvakrát ročně se scházet. „Jsme aliancí pro učení, modlitbu a léčení Matky Země a všech jejích obyvatel,“ zaznělo v jejich prohlášení. Svůj slib dodržely – následující setkání se konalo v Novém Mexiku, následovala Amazonie a Dharamsala v Indii, kde sídlí tibetská exilová vláda. Třináct žen tu přijal tibetský duchovní vůdce Jeho svatost dalajlama, který úsilí Babiček významně podpořil. „Matka je prvním skutečným učitelem soucitu a při budování soucitného světa je její role klíčová. Vy sdílíte moudrost této zkušenosti,“ prohlásil tehdy dalajlama a dodal, že pokud by nebyl mnichem, chtěl by se stát dědečkem. 
 
Na svých setkáních se Babičky pravidelně společně modlí za léčení Země a účastní duchovních rituálů, vyměňují si své životní příběhy a léčitelské zkušenosti. Setkání jsou otevřená široké veřejnosti, protože smyslem Rady je především zprostředkovat poselství domorodých tradic co největšímu množství lidí.
 
Pro příštích sedm generací
 
Právě toto poselství je smyslem knihy Pro příštích sedm generací (DharmaGaia 2007), a také stejnojmenného filmu, který měl premiéru 31. července v Praze. V celovečerním dokumentu z roku 2009 dvojice amerických filmařů Carole a Bruce Hartovi sledují příběh setkání Babiček od samého počátku. Film, který pro Českou republiku zakoupila společnost Spiritual Cinema, byl následně distribuován na DVD.   
 
Kdo přijel do Prahy
 
Z kruhu třinácti Babiček navštívila Prahu tři, jedna v doprovodu své dcery taktéž babičky.
 
Agnes Pilgrim, proslulá duchovní vůdkyně z kmene Talelmů-Sileců, žijícího na území amerického státu Oregon. K duchovní tradici původních obyvatel patřil i tzv. Posvátný obřad lososa, který upadl v zapomnění po příchodu kolonizátorů a násilné asimilaci. Babička Agnes, vedená silnou duchovní vizí, kterou jí dala zkušenost překonání smrtelné nemoci, tento obřad po sto padesáti letech obnovila. V tomto úsilí o oživení ji podpořil i magazín National Geographic. Agnes je nejstarší z třinácti domorodých Babiček a do Prahy přijede v doprovodu své dcery Nadine. 
 
Flordemayo je mayská vědma a léčitelka původem z Nikaraguy, dnes žije v Novém Mexiku. Její matka byla porodní asistentka a bylinkářka, Flordemayo jí od útlého věku pomáhala a učila se od ní. Dnes je prezidentkou Konfederace domorodých amerických národů a také zakladatelkou a ředitelkou Institutu přírodní a tradiční medicíny, jenž slouží jako škola, léčitelské centrum a také databanka léčivých rostlin z celého světa.
 
Mona Polacca žije v Arizoně a je potomkem indiánských kmenů žijících podél řeky Colorado. Své kořeny, zejména odkaz kmene Hopiů, objevovala skrze prarodiče, a svůj profesní život strávila zejména prací se sociálně ohroženou mládeží z domorodých komunit. Věnovala se léčbě alkoholismu a závislosti a mezi prvními sociálními pracovníky prosazovala důležitost návratu k tradiční spiritualitě a rituálům, který považuje za nejlepší způsob pomoci mladým lidem ohroženým sociálními a zdravotními problémy.
 
Kromě babiček se večera zúčastnila také Jyoti (Jeanne Prevatt), žena, která Babičky propojila a dnes působí jako jejich ambasador.
 
Večer Babiček v Betlémské kapli bylo zahájeno projekcí filmu Pro příštích 7 generací, po jeho skončení proběhla otevřená diskuse se čtyřmi domorodými ženami.
 
Akci spolupořádalo nakladatelství DharmaGaia a občanské sdružení Diabasis, které terapeuticky pomáhá lidem s psychospirituálními problémy.
 
Podrobnější informace o Radě Babiček a filmu Pro příštích 7 generací najdete na zahraničních stránkách www.grandmotherscouncil.com a www.forthenext7generations.com. České stránky www.propristich7generaci.cz budou zprovozněny k 1.7.2010. Akce je také dostupná přes Facebook