Neil Douglas-Klotz
Aramejský Otčenáš
Meditace na Ježíšova slova

2., opravené . vyd. 2014, ISBN 978-80-7436-053-4, vázaná, 122 str.

doporučená cena: 188 Kč
naše cena
: 160
ušetříte: 28
SLEVA: 15 %
Obsah stránky:
Anotace | O autorovi a o knize | Předmluva | Úvod (část) | 1. Naše zrození v jednotě | | Poděkování a Doslov k českému překladu

Předmluva

Upozornění pro čtenáře: Tato kniha je sice krátká, obsahuje však zárodek revoluce.

Kdo si uvědomuje, co je v sázce při změně paradigmatu, pochopí ihned sílu této malé knížky. Změna paradigmatu vyžaduje nové brýle pro nový pohled na poklady, které jsme zdědili. Podobně jako díla dalších mystiků je i překlad bible ovlivněn ideologií a světovým názorem překladatele. Ti, kteří ztratili kosmologii a mystiku, která bibli doprovází, si při jejím překladu tuto skutečnost sotva uvědomili.

Mniši v dávných dobách dokazovali svým denním zpěvem Písma, že bible musí být pochopena srdcem, a ne studována hlavou. Dnešní studium bible klade nároky na studenty, pokud jde o rozumové poznání, a dělá jen málo pro to, aby bylo obohaceno poznání srdce. Mystika, jež byla z našeho akademického života vyhnána před třemi stoletími, se jen zřídka objevuje v textech překladatelů, kteří se soustředili na slova, a nikoli na hudbu ducha a záměr autora. Když se pasáže z Písma stávají jen mechanicky citovanými frázemi místo živoucím slovem, pak je náboženství paralyzováno a ztrácí svou transformativní sílu. Tehdy se Písmo svaté stává vlastnictvím specialistů a odborníků.

Jak osvěžujícím a zneklidňujícím způsobem působí snaha Neila Douglas-Klotze znovu oživit aramejštinu - původní jazyk Blízkého východu, kterým hovořil Ježíš. Jaké rozšířené vědomí srdce, kolik prorocké šťávy by mohlo vzejít z toho, když uslyšíme, že co bylo přeloženo jako "buď dokonalý" ve skutečnosti znamená "buď všeobjímající" nebo že "být uspokojen" vlastně znamená "být obklopen plody", že "blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví" také znamená "učiň měkkým, co je v tobě tvrdého, a získáš fyzickou životní energii a sílu od universa", že "blahoslavení čistého srdce" znamená "požehnáni jsou ti, jejichž vášeň je podnícena hlubokým smyslem", že "nebe" v aramejštině ve skutečnosti znamená "universum - vše, co existuje" - a že otřepaná slova "neuveď nás v pokušení" mohou být také přeložena "nedopusť, abychom byli svedeni povrchními věcmi, a osvoboď nás od všech překážek". Je možné být ještě kosmologičtější? Nezískávají v této verzi Ježíšova slova novou sílu a život?

Překlad Neila Douglas-Klotze také odhaluje, jak se Ježíš díval na obě pohlaví stejně. Je možné si povšimnout, že Ježíšem užívané slovo malkutach (3. verš Otčenáše), tradičně překládané jako "království boží", je spřízněno s blízkovýchodním výrazem pro "Velkou Matku" a že slovo lachma, které překládáme jako "chléb vezdejší" (5. verš Otčenáše), se vztahuje k potravě jakéhokoli druhu a odvozuje se od slovního základu, který označuje ženské božství: Sophia, posvátná moudrost.

Knížka Aramejský otčenáš není pojednání o mystice v bibli. Představuje praktické meditace, které mohou znovu probudit mystika v čtenáři, stejně, jako se to stalo těm, kdo slyšeli Ježíšova slova před dvěmi tisíci lety. Je to kniha, která nám umožňuje nově zakusit bibli srdcem a tělem, tedy na zemi - zdroji a původu našich těl. Oddaná snaha Douglas-Klotze probudit mystiku v sobě a druhých skrze tance universálního míru, získává zvláštní význam při praktických a tělesných formách modlitby, které nám doporučuje, abychom znovu odkryli živoucí, dýchající bibli. Učí nás modlit se Písmo doopravdy a v modlitbě vidět víc než jen četbu nebo promluvu. Pokud měla Hildegarda von Bingen před osmi sty lety pravdu, když definovala modlitbu jako nádech a výdech jediného dechu vesmíru, pak má pravdu také Douglas-Klotz, když trvá na tom, že bychom měli Písmo tančit - tedy dýchat.

Douglas-Klotzova verze Otčenáše je sama o sobě komentářem. Po staletí nám teologové nabízeli různé komentáře k Ježíšově modlitbě, ale tato verze je zcela jedinečná. Je všeobsahující, vybízející a vede náš pohled na Zemi. Naše srdce se opět otevírají pro kosmologii, stejně jako pro ni bylo otevřeno Ježíšovo srdce a srdce všech přírodních lidí. Umožňuje, aby se nás dotklo to mystické z našeho biblického dědictví - a aby nás mohlo i transformovat.

Vítám tuto knihu i bohaté ovoce, které zcela jistě ponese.

Matthew Fox, Founding Director
Institute of Culture and Creation Spirituality