Guru Padmasambhava
Rady mistra Zrozeného z lotosu

2. vyd. 2019, ISBN 978-80-7436-096-1, Brož., 236 str.

doporučená cena: 298 Kč
naše cena
: 238
ušetříte: 60
SLEVA: 20 %
Obsah stránky:
Anotace | Obsah | Předmluva překladatele z tibetštiny | Duchovní odkaz Špička klenotu (část) | Není rozporu mezi vyššími a nižšími duchovními stezkami | Namíření holí na starého muže

Není rozporu mezi vyššími a nižšími duchovními stezkami

      Král Trisong Decen nabídl zlatou mandalu mistrovi Padmakarovi a pravil: "Jak úžasné! Velký mistře, prosím, vyučuj metodě praxe, jež ukazuje, že mezi vyššími a nižšími duchovními stezkami není rozporu."

      Mistr odvětil: "Emahó, velký králi, je vzácné opakovaně se zrodit jako král, obdařený množstvím zásluh, s dokonalým lidským tělem. Je proto důležité vládnout královstvím dharmy.

      Můžeš udržovat přísné zákony týkající se světských činností, ale přináší to škodu všem bytostem, proto je třeba cvičit se v bódhičittě.

      Můžeš se starat o toto iluzorní tělo s velkou láskou, ale okamžik smrti je nejistý. Tvé bílé vlasy a vrásky jsou znamením smrti, proto je důležité uvědomit si svou znavenost (samsárou) a vložit síly do protiléku, praxe dharmy.

      Udržování postoje skromnosti a ostýchavosti a vyvarování se špatných činů se stane příčinou k nastoupení cesty osvobození. Je proto důležité dodržovat sliby a předpisy a neporušovat je.

      Cítící bytosti jsou objektem soucitu, proto nebuď předpojatý k novým svazkům. Je důležité přivést všechny své blízké, poddané i příbuzné k dharmě a podporovat je.

      Nikdy nenahromadíš dostatek věcí, jako je jídlo a bohatství, proto je důležité užívat jich v zájmu dharmy a neplýtvat jimi, aby se nestaly potravou nepřátel a duchů.

      Bez víry a důvěry nelze získat esenci ústních instrukcí, proto je důležité sloužit mistrům linie s důvěrou, oddaností a vírou.

      Je to mistr, kdo ti ukazuje moudrost buddhovství, jež je v tobě přítomno. Je proto důležité požádat o ústní instrukce mistra, který je držitelem linie, a uvést je do praxe.

      Necháš-li tělo, řeč a mysl v běžném stavu, nezískáš požehnání. Proto je důležité, aby ses soustředil na své tělo, řeč a mysl jako na božstvo, mantru a přirozený stav bez konceptů.

      Konáš-li běžné činy, budou tvé tělo, řeč a mysl divoce pobíhat za světskými zkušenostmi. Proto je důležité zříci se se vší obratností špatné společnosti a setrvávat v ústraní v horách.

      Tví rodiče, bratři, synové a partnerky jsou jako projíždějící cestující. Nezůstanete spolu, proto je důležité zříci se připoutanosti a vzdát se společnosti žen, kořene samsáry.

      Veškerý zisk, čest a sláva v tomto životě jsou příčinou rozptýlení a překážek, proto je důležité se vzdát záležitostí tohoto života a zcela se oprostit od osmi světských zájmů.

      Všechny tvé současné zkušenosti, všechny pocity radosti i bolesti jsou umělé a neskutečné, proto je důležité rozpoznat, že vše, co se objevuje a existuje, je prosto jakékoli nezávislé existence jako klamný přelud nebo sen.

      Mysl je jako nezkrocený kůň, divoce běží, kamkoli se mu zachce. Proto je důležité postavit na stráž bdělou pozornost a uvědomění.

      Podstata tvé mysli, na niž nelze poukázat, je sama prvotním, přirozeně existujícím vědomím, proto je důležité hledět do svého nitra a rozpoznat svou pravou podstatu.

      Když lpění na věcech ovládá tvou mysl, která tak nemůže dojít klidu, je důležité zcela uvolnit tělo a mysl a ponechávat pozornost v přirozeném stavu.

      Všechno to falešné dění a umělé vytváření představ je dvojím klamem tvé mysli, proto je důležité uvolnit divoký chod myšlenek a nechat je osvobodit v přirozeném stavu.

      Veškeré úsilí a pokusy něčeho dosáhnout jsou spoutány lanem řevnivosti, proto je důležité nechat (myšlení), aby se očistilo samo od sebe, bez jakéhokoli úsilí a ctižádosti.

      Buddhovství nedosáhneš rozvíjením tužeb a strachů, proto je důležité si uvědomit, že prázdná a nepovstávající přirozenost mysli je prosta buddhovství, jehož je třeba dosáhnout, a samsáry, do níž je možné upadnout.

      Emahó, poslouchej, králi! Budeš-li takto praktikovat, nebudeš mít otázek či sporů mezi vyššími a nižšími duchovními stezkami, mezi vozy mantry a vozy filosofie neboli mezi vozy příčin a následků. Proto to, velekráli, uchovávej v mysli.

      Na konci tohoto věku, velký králi, přetneš proud znovuzrozování a ukončíš své putování samsárou. Zazáří v tobě původní bdělost buddhovství a budeš neustále přinášet bytostem dobro. Uchovej tyto nauky jako vzácný poklad!"

      Když král uslyšel tuto radu o sjednocení rozvoje a dovršení, byl rozradostněn, mnohokrát se poklonil a obcházel Gurua rozhazuje zlatý prach.

      Toto byla ústní instrukce o důležitém poučení, jež není v rozporu s obvyklými naukami.

      Pečeť pokladu.
      Pečeť uložení.
      Pečeť svěření.