Jaroslav Matoušek: Jakub Böhme<br> <span class='sub-title'>Jeho život, spisy a učení</span>

Jaroslav Matoušek
Jakub Böhme
Jeho život, spisy a učení

2. opravené. vyd. 1997, ISBN 80-85905-34-5, brožovaná, 110 str.

doporučená cena: 69 Kč
naše cena
: 55
ušetříte: 14

SLEVA: 20 %
ROZEBRÁNO
Obsah stránky:
Anotace | citát | Obsah knihy | Jednotlivé spisy Böhmovy | Učení Böhmovo

Jednotlivé spisy Böhmovy

1. Aurora oder Morgenröthe im Aufgange (Jitřenka vycházející); vyd. r. 1612.

Je to první dílo autorovo, které sepsal s největší prostomyslností podle člověka vnějšího, ale v záři Jitřenky podle jeho nitra. Dílo toto je jádrem či krátkým souborem všech ostatních spisů Böhmových. Spisovatel nehovořil o svých duchovních darech až do sepsání Jitřenky s nikým; proto zračí se zde veskrze jeho jednoduchost. Böhme užívá v Jitřence veškerých slov jen podle své řeči přírody a podle smyslu, jaký jim tato přikládá, ne podle všeobecného jejich významu.

2. De tribus Principiis, oder von den drei Principien Göttliches Wesens (O třech základech božské bytosti); vyd. r. 1619.

Toto dílo jmenuje spisovatel sám "klíčem a abecedou" pro všechny, kdo spisům jeho chtějí porozumět. Pojednává o stvoření, věčném zrozování božstva, o pokání, omilostnění člověka a jeho životě rajském, též o jeho klesnutí, dále o znovuzrození, o závěti Kristově a spáse duší. Dílo toto je skutečným okem, jež nazírá divy, obsažené ve velkém tajemství božím.

3. De triplici Vita Hominis, oder vom dreifachen Leben des Menschen (O trojím životě člověka); vyd. r. 1619.

Zde odhaluje autor základ tří principů v člověku.

4. Psychologia vera, oder vierzig Fragen von der Seelen (Čtyřicet otázek o duši) a dodatek: Umgewandt Auge oder das Seelenbildnis (Obrácené oko čili obraz duše); vyd. roku 1620.

Otázky předložil dr. Baltazar Walter, nám již známý, brzy po návratu ze své cesty po zemích východních nejvěhlasnějším učencům vysokých škol evropských se žádostí, aby podle svého uznání je zodpověděli. V odpovědích došel však zklamání. Ale seznámil se po nějaké době s Böhmem, a poznav v dosavadních spisech jeho neobyčejné nadání ducha, obrátil se se svými otázkami o duši na něho.

5. De Incarnatione Verbi, oder von der Menschwerdung Jesu Christi (O vtělení Ježíše Krista), ve třech dílech; vyd. r. 1620.
6. Sex Puncta Theosophica, oder von sechs Theosophischen Puncten (Šest bodů theosofických).
7. Sex Puncta Mystica, oder von sechs Mystischen Puncten (Šest bodů mystických).

Obě posledně uvedená díla byla vydána r. 1620.

8. Mysterium Pansophicum, oder vom irdischen und himmlischen Mysterio (O mystériu říše pozemské a nebeské); vyd. r. 1620.

V díle tomto odkrývá autor základy veškeré magie, stručně sice, ale hluboce.

9. Christosophia, oder der Weg zu Christo (Cesta ke Kristu).

Dílo toto sestává z osmi menších traktátů; jsou to:

a) De Poenitentia vera, oder von wahrer Busse (O pravém pokání); vyd. r. 1622.
b) Liber Precationum, oder vom heiligen Gebet (O posvátné modlitbě); vyd. r. 1624.
c) De Aequanimitate, oder von der wahren Gelassenheit (O pravé odevzdanosti); vyd. r. 1622.
d) De Regeneratione, oder von der neuen Wiedergeburt (O duchovním znovuzrození); vyd. r. 1622.
e) De Vita mentali, oder vom übersinnlichen Leben (O životě nadsmyslném); vyd. r. 1624.
f) Theoscopia, oder die hochtheure Pforte von Göttlicher Beschaulichkeit (O nazírání Boha); vyd. r. 1624.
g) Colloquium animae illuminatae et illuminandae oder Gespräch einer erleuchteten und unerleuchteten Seele (Rozmluva duše osvícené s duší neosvícenou); vyd. r. 1624.
h) De quatuor complexionibus, oder Trostschrift von vier Complexionen (O čtyřech komplexích); vyd. r. 1621.

10. Apologia I. et II. contra Balth. Tilken, oder die 1. und 2. Schutzschrift wider Balth. Tilken; vyd. r. 1621.

Tento obranný spis Böhmův byl vyvolán útokem Baltazara Tilkena, šlechtice ze Slezska, proti Auroře.

11. Anti-Stiefelius I. und II. oder zwei Schriften wider Esaiam Stiefeln und Ezechiel Meth; vyd. r. 1621 a 1622.
12. Apologia contra Greg. Richter, oder Schutzschrift wider Gregorium Richtern; vyd. r. 1624.

Je to obrana Böhmovy Christosofie proti zhořelskému faráři Řehoři Richtrovi.

13. Informatorium Novissimorum I. und II., oder von den letzten Zeiten an Paul Kaym; vyd. r. 1620.

Jsou to dva dopisy, jednající o biblickém počtu, jak dlouho svět trvá a ještě má trvat. Böhme vyvrací učení o "tisícileté říši" čili tzv. chiliasmus.

14. De Signatura rerum, oder von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen; vyd. 1622.

K tomuto důležitému spisu praví Böhme, vysvětluje jeho titulní rytinu:

Jen jediný jest charakter, kterým božstvo sebe zobrazilo, a týmž charakterem označuje božstvo též všechno tvorstvo, aby dalo poznati, že jeho přítomnost je obsažena ve všem a že přece každý tvor má své zvláštní znamení, svůj obraz a svou podobu, by se stal zjevným jako zvláštní div nebeského i pozemského Mystéria. Charakterem tím jest:

+

tj. kříž ve své příslušné sféře a v merkuriálním kole přírody. Kráčí všemi třemi Principy a ve třetím Principu pak všemi třemi říšemi: nerostů, rostlinstva i živočišstva. Proniká nebe i zemi.

15. De electione gratia, oder von der Gnadenwahl (O volbě milosti); vyd. r. 1623.

Traktát tento sepsal náš autor na přání jisté vznešené osobnosti knížecí, zvláště nadané v poznání Boha. Je to jeden z nejlepších spisů Böhmových.

16. De testamentis Christi, oder von Christi Testamenten, Taufe und Abendmahl (Závěť Kristova, křest a večeře Páně); vyd. 1624.
17. Mysterium Magnum, oder Erklärung des ersten Buches Mosis (Vysvětlení první knihy Mojžíšovy); vyd. r. 1623.

Kniha tato odhaluje nám obě tajemství: Mojžíšovo i Kristovo, ale nikoliv historicky, nýbrž theosoficky.

18. Quaestiones Theosophicae, oder 177 Theosophische Fragen von Göttlicher Offenbarung (Theosofické otázky o zjevení božím); vyd. r. 1624.
19. Tabulae Principiorum, oder Tafeln Göttlicher Offenbarung; vyd. r. 1624.
20. Clavis oder Schlüssel der vornehmsten Punkten (Klíč k nejdůležitějším bodům); vyd. r. 1624.
21. Theosophische Sendbriefe. To jsou dopisy Böhmovy přátelům a přívržencům.

Hodnocení knihy
kniha zatím nebyla hodnocena

ohodnoťte knihu