Poučení, jak správně praktikovat dharmu
Padmasambhava

Poučení, jak správně praktikovat dharmu

Padmakara, mistr z Oddijány, byl do Tibetu pozván králem a pobýval v Samje. V jižní části hlavního chrámu předal králi, knížatům a dalším oddaným četné nauky. Protože jim neporozuměli správně, uděloval opětovně následující rady.
 
Mistr Padma pravil: „Nehledě na to, jak mnoho učím, lid Tibetu nechápe. Místo toho nekoná nic jiného než zkažené činy. Chcete-li tudíž praktikovat dharmu z hloubi svého srdce, čiňte následující.
 
Být buddhistickým laikem (upásaka) neznamená pouze dodržovat čtyři kořenové sliby. Znamená to rozloučit se s nectnostnými a špatnými činy. Být novicem (šramana) neznamená pouze mít čistý vzhled, znamená to správně praktikovat ctnost. Být mnichem (bhikšu) neznamená pouze ovládat své tělo, řeč a mysl při denních činnostech a mít zakázáno konat všechny možné věci, znamená to přivést všechny kořeny ctností na stezku velikého osvícení.
 
Být ctnostný neznamená pouze nosit žlutou róbu, znamená to obávat se dozrávání karmy. Být duchovním přítelem neznamená jen zaujmout důstojné způsoby chování, znamená to být vznešeným ochráncem všech. Být jóginem neznamená pouze chovat se výstředně, ale znamená to sjednotit svou mysl s podstatou dharmaty.
 
Být adeptem mantry (mántrika) neznamená pouze mumlat invokace (se špatným postojem), znamená to rychle dosáhnout osvícení cestou sjednocení prostředků a poznání. Být meditujícím neznamená pouze žít v jeskyni, znamená to cvičit se ve skutečném významu (přirozeného stavu). Být poustevníkem neznamená pouze žít v hlubokém lese, znamená to, že mysl je osvobozena od dualistických konstrukcí.
 
Být učencem neznamená jen držet se osmi světských zájmů, znamená to rozlišovat mezi dobrým a špatným.
 
Být bódhisattvou neznamená pouze držet se vlastních zájmů, znamená to používat prostředky, jež směřují k vysvobození všech cítících bytostí ze samsáry.
 
Mít důvěru neznamená pouze naříkat. Znamená to vstoupit na správnou stezku, vedoucí ze strachu před smrtí a znovuzrozením. Být pilný neznamená jen provádět mnoho neklidných činností, znamená to opustit samsárickou existenci díky uplatňování dovedných prostředků. Být štědrý neznamená jen dávat s předpojatostí a jednostranným zaujetím, znamená to být do hloubky osvobozen od jakékoli připoutanosti.
 
Ústní instrukce nepředstavují pouze mnoho popsaných knih – znamenají pár slov, která vystihují nejhlubší podstatu mysli. Náhled není pouze filosofickým názorem. Znamená to být osvobozen od omezení vnitřních konstrukcí. Meditace není jen zaměřením pozornosti nebo myšlenkou na něco, znamená to, že mysl je ustálena v přirozeném stavu, svobodná a nijak neomezená.
 
Spontánní jednání neznamená pouze jednat s lhostejností blázna. Znamená to být osvobozen od lpění na klamném vnímání jako na něčem reálném. Rozlišující poznání (pradžňá) nepředstavuje ostrý intelekt chybného myšlení, znamená to chápat, že všechny jevy jsou nepovstávající a zbavené myšlenkových konstrukcí.
 
Učení nezahrnuje pouze přijímání nauky nasloucháním. Znamená to přetnout nepochopení a dosáhnout realizace, jež přesahuje pojmovou mysl. Uvažování o nauce není pouze pojmovým myšlením a vytvářením předpokladů, znamená to i protnout zmatené, klamné lpění. Plod nejsou jen rúpakáji seslané z Akaništhy. Plod znamená rozpoznat přirozenost mysli a toto poznání ustálit.
 
Nepleťte si pouhá slova s významem nauky. Spojte praxi se svým bytím a dosáhněte osvobození ze samsáry právě teď!“
 
 

(publikováno v knize Rady mistra Zrozeného v lotosu, DharmaGaia 2004)